switch to english

CartuBank

CartuBank


სარეიტინგო კომპანიის დასახელება

S&P Global Rating

რეიტინგის მინიჭების თარიღი

8 დეკემბერი, 2017 წელი

პერსპექტივა

ნეგატიური

გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი

B

მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი

B

ქვეყნის „ზედა ზღვარი"

BB-