switch to english

CartuBank

CartuBank


 

ისარგებლეთ სს "საქართველოს ბანკის" სწრაფი გადახდის აპარატებით სს "ბანკ ქართუ“-ში არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შესატანად 24/7 :

თანხის შეტანის პირობები:

 • ვალუტა - ლარი
 • ერთჯერადი შენატანის მაქს. ოდენობა - 1,500 ლარი

თანხის შესატანად საჭირო ინფორმაცია:

  • რეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი, IBAN ანგარიშის ნომერი
  • არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში - IBAN ანგარიშის ნომერი
 • მომსახურების საკომისიო შეადგენს შეტანილი თანხის 1%-ს, მინ.1 ლარი, მაქსიმუმ - 3 ლარი.

 

ისარგებლეთ სს "ოპპა-ს" (Nova PayBox) სწრაფი გადახდის აპარატებით სს "ბანკი ქართუ“-ში არსებულ საბარათე ანგარიშებზე თანხის შესატანად 24/7 :

თანხის შეტანის პირობები:

 • ვალუტა - ლარი
 • ერთჯერადი შენატანის მაქს. ოდენობა - 1,500 ლარი

თანხის შესატანად საჭირო ინფორმაცია:

  • რეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი, ბარათის ბოლო ოთხი ციფრი
 • მომსახურების საკომისიო შეადგენს შეტანილი თანხის 0.5 %-ს.