switch to english

CartuBank

CartuBank


 

ისარგებლეთ სს "საქართველოს ბანკის" სწრაფი გადახდის აპარატებით სს "ბანკ ქართუ“-ში არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შესატანად 24/7 :

თანხის შეტანის პირობები:

  • ვალუტა - ლარი
  • ერთჯერადი შენატანის მაქს. ოდენობა - 1,500 ლარი

თანხის შესატანად საჭირო ინფორმაცია:

    • რეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი, IBAN ანგარიშის ნომერი
    • არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში - IBAN ანგარიშის ნომერი
  • მომსახურების საკომისიო შეადგენს შეტანილი თანხის 1%-ს, მინ.1 ლარი, მაქსიმუმ - 3 ლარი.