switch to english

CartuBank

CartuBank


საკორესპონდენტო ანგარიშების რეკვიზიტების ცვლილება

28 თებერვალი, 2022

...

მეტის ნახვა

სპეციალური შეთავაზებები Mastercard ბარათის მფლობელებისთვის

16 თებერვალი, 2022

...

მეტის ნახვა

სასწავლო შეთავაზებები ყველა ტიპის Visa ბარათით სარგებლობის შემთხვევაში 2022 წლის 30 სექტემბრამდე

11 თებერვალი, 2022

...

მეტის ნახვა

სპეციალური შეთავაზებები Mastercard ბარათის მფლობელებისთვის

08 თებერვალი, 2022

...

მეტის ნახვა

Visa და აჭარა ჯგუფის ერთობლივი შეთავაზება Visa ბარათის მფლობელებისათვის

03 თებერვალი, 2022

...

მეტის ნახვა
« «...678910...» »