ზრდადი ანაბარი


ზრდადი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ ანაბრის ძირითად თანხას
ყოველთვიურად დაამატოთ თქვენთვის სასურველი თანხა და მიიღოთ მაღალი სარგებელი.

 

პირობები

  • პირველადი შენატანი
        მინიმალური – 500 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო;
  • ყოველთვიური შენატანი
        მინიმალური – 200 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო;
  • ანაბრის ხანგრძლივობა:
        მინიმალური ვადა – 3 თვე;
        მაქსიმალური ვადა – 24 თვე.
  • საპროცენტო სარგებლის გატანა – ვადის ბოლოს;
  • ანაბრის პირობების დარღვევა – ანაბრის ვადაზე ადრე დარღვევა საჭიროებს ბანკის თანხმობას. დარღვევის შემთხვევაში (არანაკლებ ანაბრის გახსნიდან 6 თვისა), ანაბარს დაერიცხება სს „ბანკი ქართუ“-ში მოთხოვნამდე ანაბრის მოქმედი საპროცენტო განაკვეთის ნახევარი.
  • არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურა


წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ანაბრის ვადა

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო
 

ნომინალური

ეფექტური

ნომინლური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 7.25% 7.45% 0.15%
0.15% 0.00% 0.00%
6-8 თვე 7.75% 7.90% 0.65%
0.65% 0.00% 0.00%
9-11 თვე 8.25% 8.33% 1.25%
1.25% 0.50% 0.50%
12-14 თვე
8.50% 8.50% 1.65%
1.65% 0.90% 0.90%
15-17 თვე
8.80% 8.71% 1.80% 1.80% 1.00% 1.00%
18-20 თვე 8.80% 8.62% 1.95% 1.94% 1.30% 1.30%
21-23 თვე 8.95% 8.67%  2.10%
2.08% 1.50%
1.49%
24 თვე 9.35% 8.95% 2.25% 2.23% 1.70% 1.69%

* ყოველთვიური შენატანის გამოტოვება ანაბრის ვადის გასვლამდე შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ.

 


ზრდადი ანაბრით სარგებლობის პერიოდში საჩუქრად გადმოგეცემათ


2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.