ანონიმური განცხადება


ანონიმური განცხადების ფორმა გამოიყენება ბანკის თანამშრომლის მხრიდან ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის კოდექსის დარღვევის დასაფიქსირებლად.
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის ცნობილია ან გაქვთ საფუძვლიანი ეჭვი ბანკის თანამშრომლის მხრიდან განხორციელებული ისეთი დარღვევების შესახებ როგორიცაა: საკანონმდებლო მოთხოვნების დარღვევა, თაღლითობა, კორუფცია, ინტერესთა კონფლიქტის უგულებელყოფა, კონფიდენციალურობის დარღვევა, თანამშრომლის დევნა/ზეწოლა (დისკრიმინაცია), თანამშრომლის მიერ დაკავებული პოზიციის არასათანადოდ/ ბოროტად გამოყენება, ქურდობა, საბუთების გაყალბება ან ნებისმიერი ხასიათის შეუსაბამო ქმედება, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბანკის ინტერესებს და წარმოშობს მის რეპუტაციულ თუ ფინანსურ რისკებს და გინდათ აღნიშნულში დამრღვევის მხილება, მაგრამ გსურთ დარჩეთ ანონიმად, გამოიყენეთ ანონიმური განცხადების დაფიქსირების შესაძლო გზები.
ანონიმური გაცხადების დაფიქსირება შესაძლებელია:

გთხოვთ დააფიქსიროთ დარღვევის შესახებ თქვენთვის ცნობილი საფუძვლიანი ინფორმაცია.

ბანკის ვებგვერდზე განთავსებული ანონიმური განცხადების / საჩივრის ფორმა არ გამოიყენება ბანკის მომსახურებასთან, პროდუქტებთან ან ტექნიკურ ხარვეზებთან დაკავშირებული პრეტენზიების მისაღებად.