ბიზნეს ოვერდრაფტ ბარათი


თუ გესაჭიროებათ მოკლევადიანი ფულადი სახსრები თქვენი კომპანიისთვის, ისარგებლეთ ბანკი ქართუს ბიზნეს ოვედრაფტით და მიიღეთ სასურველი თანხა სწრაფად და კომფორტულად.

ბიზნეს ოვერდრაფტი არის ბიზნეს ბარათზე დაშვებული საკრედიტო ლიმიტი.

მომხმარებელი - ბანკის არსებული კლიენტი, ინდ მეწარმე ან იურიდიული პირი, რომელსაც მიმდინარე ეტაპზე გააჩნიია საკრედიტო ვალდებულება ბანკი ქართუს მიმართ.

ბარათის ტიპი - VISA Business /Mastercard Business.

ბიზნეს ოვერდრაფტ ბარათის პირობები

  • ბიზნეს ბარათის დამზადება/წლიური მომსახურება - უფასო
  • ვალუტა - ლარი
  • ოვედრაფტის ლიმიტის თანხა  - 5,000-30,000 ლარი
  • დაფარვის გრაფიკი (განულების პირობა) – 180 დღის ბოლოს
  • პროცენტის გადახდა - 180 დღის ბოლოს
  • საპროცენტო განაკვეთი - წლიური 16-19% (ეფექტური განაკვეთი - 18.39%-21.91%)
  • პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებულ ძირზე - წლიური 24%

დამატებით იხ. სტანდარტული ტარიფები


ბიზნეს ოვერდრაფტით სარგებლობის პერიოდში ბარათის განმკარგავს საჩუქრად გადაეცემა - 
Visa/Mastercard Gold ბარათი.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 7/24: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.