აქციონერებზე გაცემული შემოსავლები


31/12/2019-ის მონაცემებით, ბანკის აქციონერისა თუ ბენეფიციარი მფლობელის მიერ 2019 წლის განმავლობაში ბანკისგან მიღებული შემოსავლის ნებისმიერი მაჩვენებელი, რომლის გადახდაც უკავშირდება აქციონერის მიერ ბანკისთვის გაწეულ მომსახურებას, ასეთია:

 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 1,774,250 ლარი - საიჯარო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 210,848 ლარი - კომუნალური და სხვა გადასახადების ანაზღაურება აქციონერისთვის;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 992,623 ლარი - აქციებში კონვერტირებადი ვალის მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.


31/12/2018-ის მონაცემებით, ბანკის აქციონერისა თუ ბენეფიციარი მფლობელის მიერ 2018 წლის განმავლობაში ბანკისგან მიღებული შემოსავლის ნებისმიერი მაჩვენებელი, რომლის გადახდაც უკავშირდება აქციონერის მიერ ბანკისთვის გაწეულ მომსახურებას, ასეთია:

 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 1,778,400 ლარი - საიჯარო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 184,907 ლარი - კომუნალური და სხვა გადასახადების ანაზღაურება აქციონერისთვის;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 2,037,084 ლარი - აქციებში კონვერტირებადი ვალის მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.


31/12/2017-ის მონაცემებით, ბანკის აქციონერისა თუ ბენეფიციარი მფლობელის მიერ 2017 წლის განმავლობაში ბანკისგან მიღებული შემოსავლის ნებისმიერი მაჩვენებელი, რომლის გადახდაც უკავშირდება აქციონერის მიერ ბანკისთვის გაწეულ მომსახურებას, ასეთია:

 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 1,790,265 ლარი - საიჯარო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 180,766 ლარი - კომუნალური და სხვა გადასახადების ანაზღაურება აქციონერისთვის;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 2,088,963 ლარი - აქციებში კონვერტირებადი ვალის მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.

 
31/12/2016-ის მონაცემებით, ბანკის აქციონერისა თუ ბენეფიციარი მფლობელის მიერ 2016 წლის განმავლობაში ბანკისგან მიღებული შემოსავლის ნებისმიერი მაჩვენებელი, რომლის გადახდაც უკავშირდება აქციონერის მიერ ბანკისთვის გაწეულ მომსახურებას, ასეთია:

 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 1,740,680 ლარი - საიჯარო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 119,364 ლარი - კომუნალური გადასახადის ანაზღაურება აქციონერისთვის;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 1,968,132 ლარი - სუბორდინირებული სესხის მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.


31/12/2015-ის მონაცემებით, ბანკის აქციონერისა თუ ბენეფიციარი მფლობელის მიერ 2015 წლის განმავლობაში ბანკისგან მიღებული შემოსავლის ნებისმიერი მაჩვენებელი, რომლის გადახდაც უკავშირდება აქციონერის მიერ ბანკისთვის გაწეულ მომსახურებას, ასეთია:

 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 1,627,434 – საიჯარო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 174,670 – კომუნალური გადასახადის ანაზღაურება აქციონერისთვის;
 • სს „ქართუ ჯგუფი“ – აქციონერი – 924,721 – სუბორდინირებული სესხის მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.