მომხმარებელთა უფლებების დაცვა

თქვენი პრეტენზია მიღებულია და განიხილება ერთი თვის ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ თქვენი პრეტენზია ეხება საბარათე ოპერაციას პრეტენზია განიხილება 20 სამუშაო დღის ვადაში. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ბანკისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ ხერხდება საჩივარზე გადაწყვეტილების მიღება, ასეთ შემთხვევაში დასაშვებია აღნიშნული ვადა გაიზარდოს საჩივრის წარდგენიდან არაუგვიანეს 55 სამუშაო დღემდე. გადაწყვეტილებას გაცნობებთ თქვენს მიერ პრეტენზიაში მითითებული საშუალებით. გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით.

რა ფორმით გსურთ პრეტენზიაზე პასუხის მიღება (გთხოვთ მიუთითოთ მხოლოდ ერთი)