საბავშვო ანაბარი

თუ გსურთ წინასწარ უზრუნველყოთ თქვენი ბავშვის წარმატებული მომავალი, გახსენით საბავშვო ანაბარი ბანკ ქართუში და შეუგროვეთ მას თანხა.

ვინ შეიძლება იყოს მეანაბრე/კონტრაჰენტი (განმკარგავი)

  • მეანაბრე – არის ბავშვი, არასრულწლოვანი პირი, ვის სასარგებლოდაც იხსნება საბავშვო ანაბარი;
  • კონტრაჰენტი (განმკარგავი) – ნებისმიერი ფიზიკური პირი (მათ შორის, მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი), რომელიც მეანაბრის სასარგებლოდ გახსნის ანაბარს და ანაბარზე არსებულ თანხებს განათავსებს და განკარგავს ბავშვის სრუწლოვანებამდე.

პირობები

  • პირველადი შენატანი:
      მინიმალური – 50 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო;

  • დამატებითი შენატანი
      მინიმალური – 20 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო;

  • ანაბრის ხანგრძლივობა:
      მინიმალური ვადა - 2 წელი
      მაქსიმალური ვადა- ბავშვის სრულწლოვანებამდე;

  • საპროცენტო სარგებლის გატანა – ვადის ბოლოს;
  • ანაბრის პირობების დარღვევა (საჭიროებს ბანკის თანხმობას):
      სრულ წელზე - ნარჩუნდება მთლიანი საპროცენტო სარგებელი
      არასრულ წელზე- დაგერიცხებათ ბანკ ქართუში მოთხოვნამდე ანაბრის მოქმედი საპროცენტო განაკვეთის ნახევარი.

  • არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი არის განსხვავებული
  • თუ ანაბრის თანხა აღემატება 2,000,000 ლარს/1,000,000 აშშ დოლარს/ევროს, საპროცენტო განაკვეთების განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად.

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

 ლარი

 აშშ დოლარი

 ევრო

ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
9.75% 9.75% 2.00% 2.00% 1.40% 1.40%

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

 სს "ბანკ ქართუში“ არსებულ მიმდინარე/საბარათე ანგარიშებზე თანხის შეტანა 24/7 შეგიძლიათ საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით. დეტალებისთვის იხ. ბმული. 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში ნომერზე: *8080; (032) 200 80 80 ან ეწვიეთ ჩვენს უახლოეს სერვისცენტრს.