ანონიმური განცხადება / საჩივარი

აღნიშნული ფორმა გამოიყენება ბანკის თანამშრომლის მხრიდან განხორციელებული ისეთი დარღვევების დასაფიქსირებლად როგორიცაა: საკანონმდებლო მოთხოვნების დარღვევა, თაღლითობა, კორუფცია, ინტერესთა კონფლიქტის უგულებელყოფა, კონფიდენციალურობის დარღვევა, თანამშრომლის დევნა/ზეწოლა (დისკრიმინაცია), თანამშრომლის მიერ დაკავებული პოზიციის არასათანადოდ/ ბოროტად გამოყენება, ქურდობა, საბუთების გაყალბება ან ნებისმიერი ხასიათის შეუსაბამო ქმედება, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბანკის ინტერესებს და წარმოშობს მის რეპუტაციულ თუ ფინანსურ რისკებს. აღნიშნული ფორმა არ გამოიყენება ბანკის პროდუქტებთან, მომსახურებასთან ან ტექნიკურ ხარვეზებთან დაკავშირებული პრეტენზიების მისაღებად.

პრეტენზიების მისაღებად. ელექტრონული ფოსტა ელექტრონული ფოსტის მითითება სასურველია თქვენს მიერ დაფიქსირებულ ფაქტთან დაკავშირებით საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვების მიზნით. თუ გსურთ დარჩეთ ანონიმად გთხოვთ, მიუთითოთ ელ.ფოსტის მისამართი რომელიც არ შეიცავს თქვენს მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას (სახელს და გვარს).

გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მხილებულ პირს უფლება აქვს დაიცვას საკუთარი უფლებები